مشارکت زنان در همه فعالیتهای سیاسی یک ضرورت

یکی از ابعاد توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی است. زنان ۵۰٪ جمعیت را تشکیل میدهند. از آنجا که مردان نمی توانند به اندازه کافی از منافع زنان دفاع کنند، مشارکت زنان در همه فعالیتهای سیاسی یک ضرورت است بنحوی که میتوان گفت اگر زنان در حوزه سیاسی، اقلیتی بشمار آیند، دموکراسی ناتمامـ است. مشارکت سیاسی زنان به معنای شرکت زنان در انتخابات و برای رأی دادن نیست، بلکه مشارکت به معنای آن است که زنان در تمامـ نهادهای دموکراتیک نقش تعیین کننده و تصمیمـ گیرنده داشته باشند. چرا که اجتماع مجموعه‌ای از افراد انسانی است که با نظامات، سنن، آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده اند. افراد انسانی که جامعه را تشکیل میدهند دو جنس مرد و زن هستند، همانگونه که خداوند آدمی را به دو صورت مذکر و مؤنث خلق نمود و با قرار دادن نیازهای طرفین در آن دو، زمینه تشکیل خانواده و تشکّل اجتماعات را فراهمـ آورده است، از طرفی، دیگر اندیشمندان اجتماعی، انسان را موجودی مدنی الطبع میدانند. استاد مطهری در خصوص نظر اسلـامـ در این باره میفرماید: از آیات کریمه قرآن استفاده میشود که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او پی ریزی شده است.

نقش اجتماعی زن مورد توجه خاص اسلـام

با چنین تصوری از انسان، جامعه شناسان قائلند که او باید در اجتماع خویش نقش یا نقشهایی را ایفا نماید. این نقش آفرینی در جامعه مورد توجه خاص مکتب انسان ساز اسلـامـ بوده است و این مکتب انسان را موجودی دارای مسؤولیت نسبت به دیگران و جامعه معرفی میکند و از وظایف مسلمانان میداند. چنان که در حدیث آمده است: کلکمـ راع و کلکمـ مسؤول عن رعیته.

آنچه که قابل توجه است، این است که نقش آفرینی و مسؤولیت پذیری انسان در جامعه تنها اختصاص به مردان ندارد بلکه، زنان همـ در این راستا سهمـ قابل توجهی در اجتماع دارند. همانگونه که سیاق حدیثی که در بالـا ذکر شد نیز مبین همین مسأله است، زیرا خطاب به همه مسلمانان است.

بنابراین، زنان به عنوان بخش مهمی از پیکر اجتماع، حامل بار سنگین مسؤولیتهای خانوادگی و اجتماعی هستند و دوشادوش مردان میتوانند در صحنه‌هـای گوناگون حضور یابند. در هر جامعه‌ای یکی از فراگردهای مهمـ، مشارکت سیاسی و اجتماعی میباشد که آحاد مردمـ اعمـ از مرد و زن به عنوان عضو جامعه و نظامـ اجتماعی در آن سهیمـ هستند؛ زیرا یکی از عواملی که میتواند نقش مؤثری در فرایند توسعه و رشد یک کشور ایفا نماید، مشارکت عمومی است. به همین خاطر از نظر نظریه پردازان توسعه، مشارکت یکی از ارکان و عوامل مؤثر در رشد و توسعه در هر جامعه‌ای به حساب میآید.

سابقه تاریخی فعالیت اجتماعی سیاسی زنان مسلمان

مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، سابقه طولـانی دارد، چنانکه کرارا در تاریخ اسلـامـ به مواردی برمی خوریمـ که زنان بزرگی چون خدیجه کبری(س)، فاطمه(س) دختر گرامی پیامبر(ص) و زینب دختر گرامی حضرت علی(ع) و دیگر بانوان مسلمان با مشارکت فعال در صحنه‌هـایی که ضرورت مییافت، از طریق خطابه، مبارزه و حمایت از مقامـ رسالت و ولـایت، نقشهای مؤثری ایفاء میکردند.

اما در دوره‌هـای اخیر، بسیاری از صاحب نظران، سابقه جنبش و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را از دوران انقلـاب فرانسه به بعد میدانند و ضرورت مشارکت زنان از این دوران به بعد است که شدیدا مورد توجه نویسندگان و صاحب نظران قرار میگیرد. چنانچه المپ دوگوژ، نویسنده فرانسوی در 1168 (1789) در اعلـامیه حقوق زن و شهروند اعلـامـ داشت: همچنان که زنان حق دارند که بالـای چوبه دار بروند به همین سان حق دارند که بالـای سکوی خطابه بروند.

در افغانستان نیز سابقه تغییر نگرش به وضعیت سنتی زنان به همین بیست سال قبل، برپایی نظامـ کنونی برمی گردد. متأسفانه تا این دوران فرهنگ مردسالـاری حاکمـ بر جامعه سنتی در افغانستان دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به زنان داشت و مجال فعالیت سیاسی و اجتماعی را به آنان نمی داد. در نظامـ کنونی نیز همین زنانی مانند بانو فوزیه کوفی بودند که مبارزات شان را برای احقاق حقوق زنان افغانستانی آغاز کردند و با وجود فشارهای تندروان، تا حد زیادی نیز به نتیجه رسیده اند.

ضرورتهای فعالیت اجتماعی زنانشریک ساختن:


تماس با ما :

آدرس ایمل : info@mocapparty.org

شماره تماس : 0796666619

وایبر: 0796666619

واتسپ: 0796666619

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است