مرامنامه

منشور حزب:

وضعیت موجود و دیدگاه ما     (پی دی اف مرام نامه )

افغانستان کنونی در درازای هستی خویش با داشتن جایگاه ویژۀ جغرافیایی، سرگذشت شگفت‌آوری داشته که به همین سبب گذرگاه کاروان‌های بازرگانی، میدان درگیری جهان گشایان و استعمارگران، سنگرگاه رزم آوران و جایگاه بالنده‌گی اندیشه و فرهنگ بوده/ است. درگیری‌های پیاپی ارتش‌های ویرانگر، جنگ‌های دامنه‌دار و خونبار، پایداری و جانبازی مردم در برابراشغال بیگانه‌گان، ویرانی روستاها، شهرها و تاراج داشته‌های ارزشمند ملی، عامل گسست تاریخی-فرهنگی و بازدارندۀ رشد منظم ساختارها و نهادهای سالم اجتماعی در کشور، پنداشته می‌شود ب.

این کشور در دوران بازی بزرگ قدیم، شاهد ازهم گسیخته‌گی اجتماعی-فرهنگی و ازهم‌ پاشی جغرافیایی طبیعی خویش بود. با کسب استقلال سیاسی نیز؛ بنابر نبود نهادهای کارآمد، اصلاحات و آمال نوگرایی عصر امانی، با ناکامی مواجه شد. افغانستان در نیمۀ پایانی سدۀ بیستم و در شرایط اوج جنگ سرد و هجوم ارتش شوروی سابق، عرصۀ رویارویی دو قدرت برتر جهانی گردید و گروه‌های وابسته به یاری دو قدرت و وابسته‌گان منطقه‌یی آنها، به گسترش آشوب و بحران افزودند. نبود پیش زمینه‌ها و بستر مناسب برای مردم‌سالاری و هژمونی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، افغانستان را به سوی افراط‌گرایی مذهبی، آشوب و درگیری‌های گروهی و اتنیکی کشاند.

با آن‌که در صد سال پسین، کشور ما دارای قوانین اساسی بوده؛ ولی با وجود آن، از نظرمسایل اجتماعی-سیاسی، کشورما در شکل‌دهی نهادهای کارآمد ملی و ایجاد ساختارهای پاسخگو و مردم‌محور سیاسی که در آن عدالت انسان‌محور دراولویت باشد؛ کوتاهی چشم‌گیر داشت. پس از شکست حکومت طالبان، فرصت‌های بهتری برای تبارز مردم‌سالاری به میان آمد. با شکل گرفتن نهادها و ایجاد تفکیک قوا بر مبنای قانون اساسی، انتظار جمعی این بود تا مشارکت مردم و سهم آن‌ها برای بر پایی نهادها از طریق رأی آن‌ها خواهد بود. ولی با گذشت زمان، رویکردهای ضد ارزشی و استفادۀ ابزاری از نهادها صدمۀ شدیدی را به اصول و ارزش‌هایی زد که در آن، هر شهروند دارای یک رأی می‌باشد.

ناامنی و خشونت ساختاری در گسترۀ جغرافیای کشور، بنابر سلطۀ تفکر بدوی و حمایت عوامل مداخله‌گر بیرونی تشدید شد. تداوم درگیری‌های طولانی، از یک‌سو حامیان بین‌المللی ما را وادار به بازنگری در حضور آن‌ها و ادامۀ درگیری‌ها کرد و از سوی دیگر بی‌سرانجامی و پیامدهای ناگوارِ ناشی ازجنگ، بیرون‌رفت از آن و جستجوی راه‌های رسیدن به صلح و قطع جنگ را الزامی ساخته است.

واقعیت امر این است که صلح، به هیچ روی با اقدامات ابزاری و هدف‌های مقطعی تحقق نمی‌یابد. رسیدن به صلح پایدار، زمانی میسر است که جوانب درگیر یا طرف‌های منارعه به این باور برسند که اهداف و آمال شان از طریق ادامۀ درگیری تحقق نمی‌پذیرد و با تمام وجود، بر آن شوند که صلح کنند. هم‌چنان دولت مدعی مردم‌سالاری، توانایی بازدارنده‌گی و مهار درگیری را نیز داشته باشد. صلح باید با عقلانیت و واقع‌بینی در مقابل تمامیت‌خواهی و برتری‌طلبی ایدئولوژیک، پیروز شود و حامیان جهانی و منطقه‌یی هراس‌افگنی نیز به ندای مصالحه و آشتی پاسخ حقیقی و مثبت دهند.

اهداف و دورنمای برنامۀ صلح و مذاکرات روشمند و معیاری، می‌باید حمایت نهادهای سیاسی، جامعۀ مدنی، زنان، جوانان و احزاب سیاسی را با خود داشته باشد. صلح واقعی زمانی تحقق می‌یابد که همه زمینه‌ها و امکانات منازعه و درگیری مجال بروز نیابند و عدالت برای قربانیان و آسیب دیده‌گان مطرح و تفکر بخشایش و مدارا مورد توجه جامعه قرار گیرد. نارسایی‌های اقتصادی از عمده‌ترین عوامل عقب مانده‌گی همه‌گیر اجتماعی-سیاسی کشور می‌باشد. عقیدۀ ما به صلح، به حیث فرمان الهی (و الصلح خیر)به معنی  جلوگیری از فاجعۀ بشری، تأمین و توسعۀ حقوق شهروندی به ویژه حقوق زنان است.

صلح باید متضمن حفظ نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای بیست سالۀ آن به شمول احترام به حقوق شهروندان به ویژه زنان ­باشد. موج تحول هیچ‌گاه روی حقوق زنان در روند صلح سازش نخواهد کرد؛ بلکه با حضور زنان قوی و مبازر در سطح رهبری، اطمینان حاصل خواهد شد که در هر نوع گفت‌و گو و مذاکره با گروه‌های جنگی، حقوق زنان از خطوط اساسی و غیر قابل مذاکره و درشت می‌باشد.

درسال‌های پسین دگرگونی‌هایی در بافت اجتماع کشور رونما گردیده است و لایه‌های اولی و دومی افغانستان در حال تحول اجتماعی قرار دارد؛ اما این تحول در ساختار سیاسی قدرت تبلور نیافته و جایگاه باز نکرده است. بخش بزرگی از گروه‌ها و اقشار سیاسی اجتماعی که قدرت‌مندان محلی بودند، موقف و اعتبار پیشین خویش را ندارند ولی ماهیت ساختارهای سیاسی و نظامِ ارباب رعیتی و قبیله‌یی دگرگون نشده است.

افغانستان بنابر جایگاه جغرافیای سیاسی خویش، مورد توجه روابط اقتصادی و تجارتی منطقه‌یی قرار داشته و با رویکرد به همکاری های دورنمایی مبنی براتصال منطقه‌یی میان کشورهای حوزۀ جنوب آسیا و آسیای مرکزی ، می‌تواند با اتخاذ سیاست و راهکارهای موثر و عملی، سهم خویش را در همکاری‌های منطقه‌یی و توسعۀ اقتصاد ملی ایفا کند. شرایط زندگی جوانان، زحمت کشان شهر و روستاها، بنابر عدم اشتغال و فقرِ روز افزون، دردآورتر می‌شود. وابسته‌گان اقتصاد غیرقانونی و غیر رسمی، جنگجویان، وابسته‌گان نهاد قدرتِ شبکه‌های بیرونی، قشر تازه‌یی از ثروتمندان را به وجود آورده اند. پیامد ناگوار بحران بیش از چهار دهه در کشور ما عبارت اند از: ایدئولوژی زده‌گی، ضعف نهادهای آموزشی-تحصیلی، دگردیسگی هویت، انواع خشونت به ویژه خشونت علیه بانوان، تولید و قاچاق مواد مخدر، وابسته‌گی به بیگانه‌گان، نفی ارزش‌های انسانی که آیین های پسندیده، آزاده‌گی و ارزش‌های معنوی را به زوال و فروکاست سوق داده است.

 بی‌گمان نه‌تنها که اصل مشارکت سیاسی برای زنان مهم است؛ بلکه یک ضرورت جدی هم هست.تقسیم عادلانۀ قدرت در تمامی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بین زنان و مردان نه‌ تنها ضامن تحقق عد الت جنسیتی و مردم سالاری همه‌ شمول است، بلکه حق طبیعی و شهروندی هر دو جنس است که سهم برابر در تمامی تصمیم‌گیری‌های سیاسی داشته باشند. گفته می‌شود حضور زنان به‌شکل فردی در عرصۀ سیاست راه حل دوامدار و پایدار برای از میان برداشتن بی‌عدالتی جنسیتی نیست، مساله امروز ما حضور زنان در عرصۀ سیاست‌گذاری به‌عنوان یکی  از دو عنصر تشکیل‌دهنده‌ی نظام سیاسی و اجتماع انسانی است.

موج تحول افغانستان خواهان این است که با بوجود آمدن صلح همه شمول در کشور تمام حقوق مادی و معنوی افراد جامعه تامین گردد، تا هم عدالت تأمین شود و هم مردم‌سالاری واقعی و مبتنی بر نتیجه مثبت به‌دست بیاید. چون صلح و عدالت دو واژۀ نا گسستنی و دو روی یک سکه اند. این حزب باورمند به تحقق اهدافش  که قرارذیل تعریف گردیده، در یک جامعه قانونمند و دموکراتیک بوده و از به‌کار بردن شیوه‌های نامناسب که منافع ملی را در خطر می‌اندازد جداّ اجتناب خواهد کرد.

اهداف سـیاسـی:

 1. حوزۀ دولت

   بنیاد دولت مورد نظرحزب ما، مبتنی بر تأمین منافع ملی، وحدت سرزمینی وشکل‌دهی ملتی دارای ارزش‌های مشترک مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شرایط زیست‌محیطی ما میبا‌شد. ساختار دولتی حزب موج تحول در افغانستان، جمهوری پارلمانی بوده، حقوق و آزادی‌های شهروندان بر مبنای قانون وحقوق شهروندی تضمین می‌گردد و در این راستا به تحقق موارد ذیل خواهیم پرداخت:

 • تلاش برای نهادینه کردن حکومت مبتنی برمردم‌سالاری که در آن هر انسان دارای یک رای باشد.
 • تلاش برای مشارکت گستردۀ مردم به گونۀ نظری و عملی در ساختار سیاسی کشور.
 •  تسلط مردم بر نهادهای چهارگانۀ، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی.
 • سهم‌گیری در قدرت سیاسی، چارچوب‌های انتخاباتی، دموکراتیک و قانون‌مدار.
 • ترغیب، تشویق و تسهیل استقرار قدرت اجتماعی زنان، در سطوح مدیریتی خورد و کلان جامعه، حمایت جدی از غیرمرکزی شدن قدرت و سهم برجستۀ زنان در لایه‌های مختلف قدرت تا سطوح محلی.
 • حمایت از سهمیه ‌بندی موجود برای زنان در نهاد‌های سیاسی و گسترش این موضوع در بخش‌های که زنان حضور کم‌رنگ دارند.
 • تأمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، در ساختار سیاسی کشور.
 • مبارزه علیه هر گونه انحصارگرایی و زورگویی در كسب قدرت سیاسی.
 • در ساختار سیاسی افغانستان، خشونت علیه زنان و اعمال تبعیض جرم پنداشته شده و نهادهای دولت موج تحول مؤظف‌ خواهند بود تا زمینه‌های برابر حقوق مادی و معنوی زنان را فراهم آورده وشرایط سالم مشارکت سیاسی زنان را در نهادهای قدرت و تصمیم‌گیری، تضمین کنند.
 • حزب ما؛  به نقش ویژۀ زنان در پیش‌برد مبارزه، برای تغییر بنیادین جامعه، باور دارد و تلاش می‌کند که در سیر فعالیت‌های خود به این نقش و کارکرد توجه ویژه داشته باشد.
 • تلاش برای برچیدن پدیدۀ شوم تبعیض جنسیتی از جامعه.
 • مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و تأمین عدالت سیاسی برای زنان.
 • تأمین امنیت زنان در ساختار حکومت.

1-1 اهداف قانونگذاری:

 • حاکمیت قانون و دولت قانون‌مدار، از اصول اساسی و تغییرناپذیر حزب موج تحول افغانستان‌ است. از دید ما، قانون، بیان‌گر ارادۀ عام‌ است و تمامی شهروندان، خواه به صورت شخصی و خواه از طریق نماینده‌گانشان حق مشارکت در قانون‌گذاری را دارند.
 • تطبیق عادلانه و یکسان قانون، بدون استثنا و برمبنای اصل تفکیک قوأ و احترام به استقلالیت قوۀ قضاییه کشور.
 • تلاش به منظور تطبیق قوانین، لوایح و طرزالعمل‌های مطلوب و مفید بر اساس نیازمندی‌های جامعه و دولت.
 • تقویت و حمایت قوۀ قانون‌گذار بر اساس  قانون اساسی و اصل استقالیت این قوه و مبتنی بر ارادۀ جمعی که مظهر ارادۀ ملت باشد.
 • تغییرقانون انتخابات برای تحقق سیستم تناسبی درانتخابات مجلس.

2-1 اهداف نظامی و امنیتی:

 • حمایت از نیروهای مسلح کشور و فراهم کردن زمینه‌های لازم به منظور نیرومند ساختن هرچه بیشتر قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان، مبتنی بر اصل نوآوری و با توجه به مشارکت ملی در راس و قاعدۀ نظام.
 • سرمایه‌گذاری و رشد دستگاه‌های کشفی و امنیتی که پاسخگوی نیازهای امروزی و آسیب‌‌پذیری‌های کشور ما باشد تا افغانستان را یک بار دیگر به نقطه عطف و استراتیژیک در منطقه تبدیل کند.
 • حمایت از ارزش‌های حقوق‌بشری در لایه‌های مختلف ارگان‌های استخباراتی و اجتناب از قرار دادن این نیروها در خدمت اهداف و مقاصد شخصی. همچنان سوق‌دهی همه نیروها برای مهار نفوذ عوامل وابسته به بیگانه و غیر متعهد به منافع ملی در چوکات این نیروها.
 • اصلاح جدی نظام اموزشی پولیس و ایجاد دورۀ مکلفیت در صفوف ارتش.

3-1 اهداف  اداری:

 • ایجاد زمینۀ تغییر و تحول در نظام اداری کشور بر اساس  تمرکززدایی و مردم‌گرایی.
 • شایسته‌سالاری و اصلاح نظام غرض تحقق عدالت در پرداخت حقوق.
 • غیر مرکزی ساختن امتحان اصلاحات اداری غرض شمولیت درخدمات ملکی به گونه‌یی که اعمال نفوذ غیرممکن گردد.
 • مدرن‌سازی و ساده‌سازی سیستم اداری دولتی و جلوگیری از بروکراسی و ضیا وقت.
 • ایجاد سیستم اصلاحی جهت به حداقل رساندن زمینه‌های فساد مالی و اخلاقی در ادارات.
 • از میان برداشتن نهادهای موازی در دستگاه دولتی.

4-1 اهداف قضایی:

 • ما در حزب موج تحول افغاتستان، به استقلالیت کامل دستگاه قضایی افغانستان و پاسخ‌گو بودن آن در جهت تحقق عدالت باورمند هستیم.
 • دستگاه قضایی کشور، باید عاری از هر نوع تبعیض به ویژه تبعیض جنسیتی می‌باشد. به همین لحاظ، عضویت زنان در شورای عالی قضا اصل احتناب ناپذیر درتحقق عدالت به ویژه عدالت جنسیتی می‌باشد.
 • زنان صلاحیت ایفای نقش  کلیدی از رأس تا قاعده، در این نهادها را دارا می‌باشند.
 • تلاش برای گسترش و توسعۀ قضایی، دست‌یابی به عدالت قضایی و جلوگیری از سیاسی شدن این قوه.
 • اقدام برای ادغام تمام نهادهای غیر رسمی که در حال حاضر صلاحیت فیصله های قضایی را دارند و ثبت تمام فیصله‌های قبلی تنها به منظور رسیده‌گی، تطبیق و مطابقت آن فیصله‌ها با قوانین نافذ.
 • زنان اولین گروه متضرر در برابر فرهنگ معافیت و فرار از قانون هستند که متاسفانه هیچ نهاد مسؤولی  نتوانسته است جلو این چالش‌ها را در برابر نقش ضعف حاکمیت قانون برای زنان بگیرد، نه تنها که از این چالش‌ها چیزی کاسته نشده است؛ بلکه رو به افزایش است.

دولت  موج تحول با داشتن برنامه‌های مؤثر، جدی وعملی برای بهبود وضعیت  حقوقی زنان، قدم بر خواهد داشت. برنامه‌های عملی و همه‌شمول ما موارد ذیل خواهد بود:

 • آموزش کادرهای نخبۀ زنان به‌حیث قاضی، سارانوال و پولیس خاص عدلی و امنیتی در سطح ولایات و ولسوالی‌ها.
 • سهیم ساختن اجتماع از طریق ایجاد شوراهای حمایت از زنان به اشتراک زنان و مردان در سطح قریه‌ها و روستاها و وصل این نهادها به منابع زیربط حقوقی برای حمایت همه‌شمول زنان.
 • تحقق پنج کنواسیون، قطعنامه و پروتوکول بین المللی در مورد زنان که افغانستان به آن ملحق شده است.
 • تطبیق و تقویت قوانین داخلی در مورد زنان و اطفال و مطابقت آن‌ها با فیصله‌نامه‌های بین المللی.
 • طرح تدوین و تطبیق قوانین حمایوی برای زنان در محل کار، تحصیل و خانواده، تا این نهادها محل امن برای زنان گردند و خانواده‌ها اطمینان از مصونیت و امنیت زنان پیدا کنند.

5-1 خدمات عامه :

هر برنامۀ دولتی خدمات عامه باید اهداف و بودجۀ خاص برای عرضۀ خدمات موثر داشته باشد و در همین مورد تحت ارزیابی قرار گیرد. صحت، معارف، امنیت و مسکن از جمله نیازهای اولیۀ انسان‌ها در یک جامعه است. اما با توجه به آمار بلند کم‌سوادی و مرگ و میر بلند به ویژه در میان زنان، عرصۀ معارف و عرضه خدمات صحی نیاز به توجه و تمرکز بیشتر دارد.

6-1 اقتصادی:

 • پیگیری و اجرای توسعۀ متوازن و همه‌جانبه در بخش‌های زراعتی، صنعت و خدمات در چارچوب اقتصاد بازار و بر مبنای منافع اقشارمختلف مردم و در جای ضرورت مداخلۀ دولت برای ایجاد توازن.
 • تأكید بر ضرورت قانونمندی و پاسخ‌گویی رفتارهای اقتصادی دولت.
 • تلاش برای نهادینه‌‌سازی استفاده از منابع اقتصادی كشور جهت رفاه عمومی، ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری.
 • تأكید بر حفظ منافع ملی هنگام انعقاد قراردادهای اقتصادی و سیاسی با كشورها.

كوشش بایسته در ایجاد فضای مطمئن برای سرمایه‌گذاری مؤلد.

 • فراهم‌آوری شرایط مناسب جهت جلوگیری از فرار مغزها با ایجاد زمینۀ سرمایه‌گذاری و اشتغال.
 • تلاش همه‌جانبه برای افزایش تولید ملی و كاهش بیكاری با استفادۀ موثر از منابع کشور.
 • برنامه‌ریزی برای گسترش فعالیت بخش‌های خصوصی در عرصه‌های اقتصادی.
 • ارایۀ طرح‌های مناسب، جهت واگذاری امور اقتصادی به مردم.
 •  رقابتی سازی بازار و و از میان برداشتن انحصار و تمركز دولت در بخش برنامه‌ریزی دولتی و نظارت بر بخش خصوصی در راستای حفظ حاكمیت ملی.
 • بها دادن بیش‌تر به نیروی انسانی در توسعۀ اقتصادی.

برنامه‌های اقتصادی برای زنان:

 - پرداخت قرضه‌های بدون بهره برای زنان خود‌سرپرست و کارمند.

- تشویق وحمایت از زنان کارآفرین در عرصه‌های اقتصادی.

- ایجاد کورس‌های آموزشی جهت تولیدات داخلی برای زنان خودسرپرست.

- کاهش %70  میزان مالیات برای زنان کارآفرین و خودکفا.

- حمایت از تولیدات صنایع دستی زنان شامل نیاز سنجی بازار، مشاوره دادن به منظور تولید و فروش بهتر، ایجاد نمایشگاه‌های فصلی برای عرضۀ صنایع دستی توسط زنان.

- ایجاد نمایشگاه‌های بین المللی جهت راه یافتن صنایع دستی زنان به بازارهای جهانی.

- وصل تولیدات و تجارت‌های کوچک و متوسط زنان از طریق راهکارهای مشورتی که منجر به خودکفایی اقتصادی آن‌ها شود.

- ایجاد اتاق تجارتی زنان در ولایات و وضع سبسایدی برای تجارت زنان که نیاز به دستگیری و حمایت مالی از جانب حکومت را دارند.

7-1 آموزش و پرورش:

 • نصاب تعلیمی و تحصیلی ما،  بر مبنای ایجاد ظرفیت خلاقیت، نو آوری، خرد نقادانه، روحیۀ مثبت، استقلالیت فکری و بر اصول عدم تشدد استوار خواهد بود.
 • نصاب تحصیلی دولت ما نه‌تنها به خلاقیت‌های ساینسی و علمی استواربوده؛ بلکه برای دانشجو قدرت تفکر و تصمیم‌گیری را افزایش خواهد داد.
 • تحصیل بر بنیاد نیازمندی‌های بازار کار، سازمان‌دهی خواهد شد.
 • آموزش و پرورش، در سطح ابتدایی، متوسطه، ثانوی و دانشگاه از سوی دولت برنامه ‌ریزی و حمایت می‌گردد.
 • تعلیمات ابتدایی، برای کودکان کشور سراسری و همگانی بوده و مبارزه علیه بی‌سوادی تشدید می‌یابد.
 • دولت، برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی آموزش‌های مسلکی و حرفه‌یی را تشویق وحمایت می‌نماید.
 • فراهم ‌ساختن زمینۀ دسترسی رایگان یا ارزان به خدمات و محصولات آموزشی.
 • پرداختن به وضعیت آموزشی، حرفه‌یی و فرهنگی جوانان در افغانستان.
 • مجهز ساختن مکاتب به سیستم‌های کامپیوتری.
 • ایجاد فضای امن در مکاتب به ویژه برای تحصیل دختران.
 • ایجاد اطاق های فکر در نهادهای آموزشی و استفاده از نظرات زنان در زمینه های تخصصی.
 • ایجاد مکان و اختصاص تسهیلات به منظور آموزش تخصصی و عملی تولید یک محصول خاص برای زنان و دختران روستایی مثل ایجاد کارگاه پرورش سمارق، گلخانه، تولید گیاهان زینتی، بسته‌بندی میوه‌های خشک و زعفران و...
 • حمایت خاص از زنان در عرصۀ تکنولوژی.
 • استخدام زوج‌های معلم در مناطق دور دست.

8-1 صحت:

 • موج تحول؛ متعهد است تا شرایط صحی معیاری را در سراسر کشور برای شهروندان به ویژه در قسمت معطوف ساختن منابع به کاهش مرگ و میر زنان و اطفال فراهم سازد.
 • توجه به طب وقایوی از مهم‌ترین وظایف این ما خواهد بود.
 • دولت ما در بخش‌های طب معالجوی، توجه جدی به فناوری طبی مدرن و به‌روز داشته و بیمارستان‌ها، مراکز صحی و گروه‌های سیار وقایوی را ایجاد می‌نماید .
 • سعی جدی، برای توان‌بخشی معلولان جنگی و بیماران‌روانی از وظایف اساسی این حزب می‌باشد.
 • ما به معیاری سازی سیستم صحی کشورمان بر مبنای تحقیق و تشخیص و ایجاد مراکز تحقیقاتی صحی کار خواهیم کرد.
 • ما اقدامات عملی را در قسمت توسعۀ طب سنتی و گیاهی روی دست خواهیم گرفت تا این ظرفیت بالقوه را به ظرفیت بالفعل تبدیل نماییم.
 • افزایش پرسونل صحی در سراسر کشور اعم از متخصصین، داکتران، نرس و قابله با پرداخت معاش منطقوی برای استخدام در مناطق دور دست.
 • استخدام کارمند صحی با برنامه خاص و تقویت برنامه‌های قابله‌گی به سطح اجتماع تا از یک جانب برا ی زنان که میخواهند در عرصه صحی کار کنند، اشتغال‌زایی شود و از جانب دیگر عرضۀ خدمات ابتدایی صحی همه‌شمول گردد.
 • افزایش خدمات صحی شفاخانه­ها و کلینیک­ها با توجه خاص به نیازمندی­های مادر و طفل.
 • حمایت از مراکز صحی در جهت بهبود تغذیه زنان، مشاور تغذیه، توزیع بسته‌های غذایی برای زنان باردار و آگاهی در مورد ضرورت مراجعه منظم زنان باردار به مراکز درمانی.

9-1 مسکن:

برای رفع نیازمندی های شهروندانی که در نتیجه درگیری‌ها، خانه و امکانات زیست خود را از دست داده ‌اند، این حزب برنامه‌ریزی عمرانی و شهرسازی را فراهم می‌نماید و برای تهیه آب آشامیدنی صحی و دست‌رسی به برق و ترانسپورت شهری و محلی برنامه‌های اجرایی را تحقق می‌بخشد.

‌ 10-1 محیط زیست:

حفاظت از محیط زیست، احتیاج به توجه، به فعالیت‌های مختلف انسانی دارد. تولید زباله، آلوده‌گی هوا و از بین رفتن تنوع زیستی( ناشی از معرفی گونه‌های مهاجم و گونه‌های در حال انقراض) بعضی از موارد مرتبط با حفاظت محیط زیست هستند. حفاظت از محیط زیست تحت تأثیر سه فاکتور در هم‌آمیخته‌است: قوانین زیست‌محیطی، اخلاق و آموزش و پرورش. هرکدام از این سه فاکتور، هم در سطح تصمیم‌های بین‌المللی و هم در سطح ارزش‌های رفتاری و شخصی، بر محیط زیست تأثیر می‌گذارند. برای این‌که حفاظت از محیط زیست به واقعیت تبدیل شود، مهم‌است که جوامع، در این زمینه‌ها پیش‌رفت کرده و تصمیم‌های زیست‌محیطی را اتخاذ کنند.

 آلوده‌گی محیط زیست، بر کیفیت و چرخۀ طبیعی اثر می‌گذارد و پی‌آمدهای زیان‌باری برای زنده‌گی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارد. در جهان امروز، مسلۀ آلوده‌گی یکی از مهم‌ترین و حاد‌ترین مشکل تمدن انسانی است و نقش انسان در آلوده‌گی محیط زیست، بسیار چشم‌گیر است. طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده‌است و پیوندی ناگسستی میان انسان و طبیعت و جود دارد. طبیعت، نعمتی‌است که خداوند به امانت در اختیار انسان قرار داده و آدمیان در برابر چگونه‌گی بهره برداری از آن مسوول اند و آلوده‌گی محیط‌‌ زیست به زیان انسان و همۀ موجودات تمام می‌شود.

 

 1. اجتماعی و فرهنگی:

برای ما، تمام آزادی‌های مشروع و قانونی، به شمول آزادی زنان، آزادی فکر و اندیشه، آزادی بیان- مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی‌های مدنی و آزادی سیاسی در انتخاب و بسا موارد دیگر از مواردی هستند که به آن ارج می‌گذاریم و برای تحقق این ارزش‌ها تلاش می‌کنیم‌.

اهداف مشخص ما در این زمینه شامل موارد زیل است:

 • ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت فعال جوانان در فعالیت‌های اجتماعی از طریق مسوولیت‌های مدنی، اداری و سیاسی به ‌آن‌ها بر مبنای شایسته‌سالاری.
 • تحکیم مبانی خانواده جهت دست‌یابی به آرامش فردی و تعالی اخلاقی، حمایت از خانواده‌های که توسط زنان سرپرستی می‌شوند در اولویت ما قرار دارد.
 • حمایت از حقوق« جوانان» و ارایۀ طرح‌های کاربردی در حوزه‌های گونه‌گون اجتماعی-سیاسی.
 •  تبیین و تكریم منزلت هنرمندان، نویسندگان، اهل فرهنگ و اصحاب قلم و هنر در عرصه‌های اجتماعی.
 • زمینه‌‌سازی برای هم‌گرایی فرهنگی و اجتماعی و تقویت هم‌آهنگی میان اقوام کشور.
 • تلاش برای حمایت و رشد تمام زبان‌های رایج درکشور و احترام به موقعیت و نقش واقعی هر زبان.
 • اهتمام به امر پرورش، روحیۀ نوآوری و ابداع، در ابعاد گونه‌گون علمی، فرهنگی و هنری.
 • رعایت و احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات .
 • احترام به حفظ آزادی‌های فردی، تقویت جامعه مدنی، بهره گیری از تحمل و رواداری در تعاملات اجتماعی.
 • حمایت از سلامت‌روانی کودکان و نوجوانان، تعمیم شرایط رشد فرهنگی و هنری در تمام سطوح سنی با در اختیار گذاشتن امکانات آموزشی.
 • دفاع از حقوق فقرا، ورثۀ شهدا، معلولین و خانواده‌های بی‌سرپرست.
 • حمایت از جوانان به  منظور دانش‌اندوزی، امور هنری و حضور فعال در جامعه.
 • پشتیبانی از حفظ، نگهداری و ترمیم ابادات تاریخی و گسترش فرهنگ بومی در کشور.

2-1 عدالت

ما برای تحقق عدالت اجتماعی مبارزه و تلاش می‌کنیم. باور ما بر این است که هیچ جامعه‌یی به رفاه و آسایش نمی‌رسد، مگر این که در آن جامعه عدالت اجتاعی پیاده شده باشد. ما در زمینۀ عدالت اجتماعی به ایجاد فرصت‌های برابر به همه شهروندان کشور اعتقاد داریم. ما به رشد متوازن همۀ بخش‌های افغانستان باورداریم و برای این آرمان عدالت‌خواهانه کار خواهیم کرد. ما مخالف تفکر برتری‌طلبی و زیاده‌خواهی هستیم. دولت‌ ما برای تحقق عدالت اجتماعی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد. ما برای تمام شهروندان کشور، اعم از زنان و مردان فرصت‌های برابر را در همه حوزه‌ها زندگی فراهم خواهیم کرد.  بی‌گمان تقسیم منابع به گونۀ عادلانه بر تحقق عدالت می‌‌انجامد. ما در تقسیم عادلانۀ منابع متعهد هستیم. دفاع از حقوق انسان و مطالبه خواسته‌های مردم از مواردی‌است که در ارزش پایۀ عدالت جایگاه خاص دارد.

2-2 سیاست خارجی:

 اصول بنیادین سیاست خارجی دولت ما را عدم مداخله، در امور دیگران، احترام به حق حاکمیت دولت‌ها، صلح جویی و پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها وپاسداری از حاکمیت ملی تشکیل می‌دهد. دولت ما منشور سازمان ملل متحد را تأیید و در گسترش بیش‌تر آن سعی می‌نماید.

 دولت ما، برای حل منازعات و چالش‌های جهانی به زور متوسل نشده و خواستار روابط و مناسبات حسنۀ دوجانبه و چند جانبه، با تمام کشورهای جهان می‌باشد. جایگاه استراتیژیک افغانستان، نیازمند آن‌است تا از هر گونه در گیری، منازعه و مداخله در امور داخلی و تمامیت ارضی آن اجتناب به عمل آمده و بی‌طرفی آن در پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی تضمین گردد. تلاش برای افزایش نقش و تأثیرگذاری مثبت افغانستان در منطقه و بسط روابط همه جانبه و دوستی با كشورهای همسایه و حل اختلافات تاریخی افغانستان با شماری از کشورهای منطقه به صورت اساسی و بنیادین.

جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی زیادش با کشورهای همسایه باید دارای بهترین روابط باشد، تا صلح، دوستی، همکاری وهم‌گرایی در منطقه تحقق یابد.

 

موج تحول باور دارد که یک حکومت مسئول و پاسخگو می‌تواند تغییرات بنیادی را به میان بیاورد.

و من الله توفیق

 شریک ساختن:

تازه ها

پربیننده‌ترین‌ها
تماس با ما :

آدرس ایمل : info@mocapparty.org

شماره تماس : 0796666619

وایبر: 0796666619

واتسپ: 0796666619

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است