ضرورتهای فعالیت اجتماعی زنان

در فرایند مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان توجه معقول به چند عامل مهمـ ضروری میباشد:

الف ـ زنان نسبت به مقامـ، موقعیت و شؤون اجتماعی خود آگاهی پیدا میکنند زیرا مسأله شناخت خود و موقعیت خویش در مکتب اسلـامـ مورد عنایت خاصی است، به گونه‌ای که خودشناسی زیربنای تمامی شناختها میباشد.

ب ـ برای خود در نظامـ سیاسی و اجتماعی، جامعه نقش قائل بوده و خود را عضو فعال جامعه تلقی نمایند. ماکس وبر در این خصوص مینویسد: روابط اجتماعی زمانی خصلت جماعتی پیدا میکند که جهت‌گیری رفتار اجتماعی بر احساس همبستگی شرکت کنندگان استوار باشد.

ج ـ جنبش و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان وقتی به معنای واقعی کلمه ظاهر میشود که خودجوش، رقابت آمیز، گروهی، سازمان یافته و مبتنی بر مطلوبیتهای مناسب و خاص زنان باشد.

د ـ زنان نسبت به اجتماع بر حسب وظیفه، احساس مسؤولیت نمایند. چنانچه حدیثی که ذکر آن رفت، به این مسأله اشاره داشت (کلکمـ راع و کلکمـ مسؤول عن رعیته).

ه··· ـ شرایط لـازمـ برای حضور آگاهانه و فعال در صحنه‌هـای مختلف اجتماعی را کسب نمایند.

با توجه به مطالب فوق، برای افزایش میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان باید به مجموعه‌ای از عوامل و مسائل توجه داشت تا زنان بتوانند از آن رهگذر، حضوری مستمر و مؤثر در جامعه داشته و در فرایند رشد و توسعه کشور نقش آفرین باشند.

به هر صورت قدرت و سیاست در جهان مدرن همراه با خشونت و منازعه تعریف میشـود، اما اگر در كنـار مـردان، زنـان نیـز بـا حضـور مادرانـه شـان در تصمیمـ‌گیریهای كلـان و سیاست ورزی‌هـای ملی و جهانی مشاركت داشته باشند تا صلح و مهربانی بر جوامع ملی و جهانی و به خصوص در کشور جنگ زدۀ ما حاكمـ شود؛ تعاملـات همـ افزایانه در قدرت و سیاسـت، جایگزین تقابلهای مخرب كنونی گردد؛ و به بیانی دیگر مادرانه‌گی از حوزۀ خصوصی به حوزۀ عمومی تسری یابد.

در پایان ما با آرزوی موفقیت خدمت بانوی توانا و سیاستمدار لـایق کشور، بانو فوزیه کوفی؛ برای تمامی اعضای حزب موج تحول افغانستان، آرزوی بهروزی و پیروزی در عرصه‌هـای مختلف زندگی مینمائیمـ و تشکیل حزب موج تحول را به یکایک آنان تبریک عرض مینمائیمـ.

نویسنده: جواد سروری


 شریک ساختن:


تماس با ما :

آدرس ایمل : info@mocapparty.org

شماره تماس : 0796666619

وایبر: 0796666619

واتسپ: 0796666619

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است