آموزش و پرورش در منشور حزب موج تحول افغانستان

آموزش و پرورش: - نصاب تعلیمي و تحصیلي ما، بر مبنای ایجاد ظرفیت خالقیت، نو آوری، خرد نقادانه، روحیۀ مثبت، استقاللیت فکری و بر اصول عدم تشدد استوار خواهد بود. - نصاب تحصیلي دولت ما نهتنها به خالقیتهای ساینسي و علمي استواربوده؛ بلکه برای دانشجو قدرت تفکر و تصمیمگیری را افزایش خواهد داد. - تحصیل بر بنیاد نیازمندیهای بازار كار، سازماندهي خواهد شد. - آموزش و پرورش، در سطح ابتدایي، متوسطه، ثانوی و دانشگاه از سوی دولت برنامه ریزی و حمایت ميگردد. - تعلیمات ابتدایي، برای كودكان كشور سراسری و همگاني بوده و مبارزه علیه بيسوادی تشدید ميیابد. - دولت، برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعي آموزشهای مسلکي و حرفهیي را تشویق وحمایت مينماید. - فراهم ساختن زمینۀ دسترسي رایگان یا ارزان به خدمات و محصوالت آموزشي. - پرداختن به وضعیت آموزشي، حرفهیي و فرهنگي جوانان در افغانستان. - مجهز ساختن مکاتب به سیستمهای كامپیوتری. - ایجاد فضای امن در مکاتب به ویژه برای تحصیل دختران. 14 منشور حزب - ایجاد اطاق های فکر در نهادهای آموزشي و استفاده از نظرات زنان در زمینه های تخصصي. - ایجاد مکان و اختصاص تسهیالت به منظور آموزش تخصصي و عملي تولید یک محصول خاص برای زنان و دختران روستایي مثل ایجاد كارگاه پرورش سمارق، گلخانه، تولید گیاهان زینتي، بستهبندی میوههای خشک و زعفران و... - حمایت خاص از زنان در عرصۀ تکنولوژی. - استخدام زوجهای معلم در مناطق دور دست.شریک ساختن:

تازه ها

پربیننده‌ترین‌ها
تماس با ما :

آدرس ایمل : info@mocapparty.org

شماره تماس : 0796666619

وایبر: 0796666619

واتسپ: 0796666619

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است